Varanger Kraft ønsker aktivitet og engasjement i Øst-Finnmark. Vi vet det koster å skape aktivitet i lokalmiljøet, og at det er en betydelig innsats som legges ned i frivillig arbeid i vårt område. Varanger Kraft er en stor regional aktør og derfor er vi også villig til å ta ansvar. Årlig bidrar vi gjennom sponsormidler, Varanger Kraft-fondet, messer og støtteannonse – for å være med å skape aktivitet og engasjement i vårt nærområde og være 100 % lokal.

Våre sponsorbidrag deles i to kategorier:

  • Sponsing: Søknader til drift, aktiviteter og arrangementer vurderes fortløpende. Aktiviteter mot barn og ungdom prioriteres.

 

  • Varanger Kraft-fondet

Varanger Kraft-fondet er en del av Varanger Kraft-konsernets sponsorengasjement. Det ble tildelt for første gang i 2007.

 

Mange dugnadstimer legges ned

Det er i et geografisk stort område konsernet finner sine kunder. Det er også her de i hovedsak rekrutterer sine medarbeidere. For at innbyggerne i Øst-Finnmark skal trives, er det viktig med et levende idretts- og kulturliv i lokalsamfunnene.

Mange står på for sine lag og foreninger på fritiden, og det er mange dugnadstimer som legges ned for å holde tilbudet ved like. Varanger Kraft ønsker å være en tydelig samfunnsaktør i lokalmiljøet. Derfor støtter vi opp om det frivillige arbeidet.

Selskapet bruker ressurser på å videreutvikle lokalsamfunnene gjennom støtte til ulike kultur- og idrettsarrangement.

 

Prosjekter med lang levetid

Vi vet at behovet for økonomisk støtte er stort, og ser også at det trengs støtte til større investeringer eller anlegg med lang levetid. Vi har derfor opprettet Varanger Kraft-fondet.

Tildelingen av midler fra Varanger Kraft-fondet skal begrunnes, og det legges vekt på flere punkter. Blant annet skal prosjektet stimulere til aktivitet i Øst-Finnmark, mange skal ha glede av det, og det skal bygge opp under Varanger Kraft sine verdier: ansvarlig, åpen, nær og nyskapende. Søkerne skal være lag eller foreninger som driver frivillig aktivitet.

Tildelingen skjer etter søknad med detaljert prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. En jury bestående av medlemmer fra morselskapet og datterselskapene i Varanger Kraft-konsernet avgjør hvem som får støtte.

De som ikke blir valgt ut i denne omgang, får en ny mulighet til neste år. Varanger Kraft-fondet deles ut årlig.

 

Søknad og utdeling

Varanger Kraft-fondet deles ut i slutten av hvert år. 
Søknadsfrist 2. desember.

Søknader til fondet sendes til:

Varanger Kraft AS
mrk. Varanger Kraft fondet
Postboks 704
9815 Vadsø

Eller på Epost til: firmapost(a)varanger-kraft.no

 

I tillegg er Varanger Kraft med på ulike messer som arrangeres i Øst-Finnmark. Vi støtter også ulike lag og foreninger gjennom støtteannonser.