1. Hensikten med retningslinjene

Hensikten med retningslinjene for Varanger Krafts sponsoraktivitet er å sikre en rettferdig og tydelig profil samt at de skal fungere som en rettesnor for konsernets sponsorengasjement

2. Hensikten med sponsoraktiviteten

Varanger Kraft ønsker å skape bolyst

Varanger Kraft ønsker å fremstå som attraktiv

Varanger Kraft ønsker å bidra til å fremme aktivitet i regionen

Varanger Kraft ønsker å være synlig

Sponsoraktiviteten skal dermed være med på å skape:

 • Profiloppbygging
 • Omdømmebygging
 • Øke markeds- og merkevareposisjon, merkevareeksponering og merkevarekjennskap
 • Bidra til aktivitet i regionen
 • Ansvarstaking
 • Rekruttering

3. Retningslinjer

 • Konsernets sponsorengasjementer skal være i tråd med konsernets formål og verdier
 • Krav til gjenytelse:

- Støtten skal synliggjøres og bygge opp om lokal tilhørighet 

- Mottaker skal gi noe igjen konsernet i form av profilering, stoff til våre internettsider etc.

- De som mottar støtte, skal fremstille Varanger Kraft positivt og skal gjenspeile våre verdier

- Varanger Kraft kan trekke seg fra ethvert engasjement dersom de sponsede får en profil eller et omdømme som ikke er forenelig med våre verdier og profil

- Alle selskapene i konsernet skal kunne benytte seg av gjenytelser fra sponsorengasjementene

 • Overordnede prinsipper for sponsoraktiviteten:

- All sponsing skal utøves i tråd med Varanger Kraft sine etiske retningslinjer

Ingen religiøse, politiske grupper eller organisasjoner kan sponses

- Det skal ikke være noen personlig interessekonflikt eller usikkerhet om habilitet involvert i beslutningen om å sponse en organisasjon, prosjekt eller enkeltpersoner. 

- Veldedige donasjoner - gaver - til organisasjoner har ikke samme krav til gjenytelse. Imidlertid skal ingen veldedige donasjoner gis til politiske eller religiøse organisasjoner. 

4. Prioriteringer

Prioriteringene skal gi rammer og føringer på hvem som skal motta støtte gjennom sponsormidlene. Vår «veiviser» som beskrevet nedenfor:

 • Skal støtte breddeaktiviteter
 • Det stilles i hovedsak krav om at foreningen har tilbud for barn og ungdom (opp til 25 år)
 • Fordelingen skal i størst mulig grad reflektere våre eierkommuner
 • Lag og foreninger skal i hovedsak være tilknyttet et forbund
 • Lag og foreninger bør ha ett minimum 30 aktive medlemmer, her vises skjønn etter bosted og etableringsdato av lag/forening
 • Det kan tildeles penger til investeringer, samt innkjøp av utstyr eller klær
 • Større arrangement, spill i høyere divisjoner eller strategiske søknader kan vurderes
  
  
  
  
  

Søknad sponsormidler

Organisasjonsnummer
Navnet på ditt lag eller organisasjon
Postnummer
Fakturaadresse
Din e-postadresse
Telefonnummer til bestiller