Ørretoppdrett

Det meste av elektrisk kraftforbruk i Varanger-regionen forsynes fra Pasvik Kraft sine kraftverk og gjennom deres kraftnett. All kraftproduksjon fra Pasvik Kraft er fornybar. Kraftproduksjonen og distribusjonen foregår i henhold til statlige tillatelser der hensynet til ytre miljø er tydelig regulert.  

Pasvik Kraft er i henhold til vassdragskonsesjonen pålagt å sette ut 5000 ørret hvert år i Pasvikvassdraget. Stamfisk hentes hver høst fra Pasvikelva og ales opp på Skogfoss kraftstasjon. Utsettinga er positiv for ørretbestanden i elva. Undersøkelser viser at så mye som 70- 80 % av ørreten som fanges, er alet opp på Skogfoss.