Siden 1969 har ordningen med fritak for merverdiavgift eksistert for å utjevne leveomkostningene i de forskjellige landsdelene, da Nord-Norge har landets høyeste strømutgifter sett som andel av husholdningsinntektene. Det har også vært ett av de viktigste bosettingstiltakene i Finnmark. Regjeringen har nå fremmet forslag om å fjerne denne, og øke merverdiavgiften med inntil 25% i Nord-Norge. En slik utgiftsøkning vil redusere effekten av statens økonomiske kompensasjonstiltak i tiltakssonen i stor grad

Utvalget begrunner fjerning av momsfritaket bl.a. med klimatiske forhold med begrunnelse om at strømprisene i innlandet og Nord-Norge har jevnet seg mer ut, uten å ha tatt med i betraktning at Finnmark har i gjennomsnitt 37% høyere strømbehov enn Oppland og Hedmark.
Samtidig sier de også at støtten som har vært fører til et større forbruk av kraft, som er vridende og gir mindre effektiv ressursbruk.

Varanger Kraftmarked kan ikke se at fritak for merverdiavgift isolert sett gir et økt forbruk for våre kunder. Tvert imot er det til enhver tid store fokus strømsparing både i media og via kampanjer, samt via støtteordninger som bl.a. Enova som vil kunne redusere forbruket av strøm.
Samtidig er det et politisk mål at samfunnet i større grad skal over på elektrisk kraft som energikilde med virkemidler som bl.a. forbud mot oljefyring, kompensasjoner på elbiler, smarthus o.l.
Hva utvalget mener med at dette er vridende  er fortsatt uklart, da de ikke refererer til noen undersøkelser som støtter opp om dette.

En gjennomsnittlig husholdning i vårt område ligger på ett forbruk mellom 20-35000 kWh i året. Varanger KraftMarked sine har størstedel av sine kunder i Øst-Finnmark, nær og i den Arktiske sone. Området kjennetegnes med lave temperaturer hvor det fyres året rundt. En økning på inntil 25% merverdiavgift vil bety en dramatisk økning i utgifter for husholdninger i Nord-Norge.

Fritaket har vært et viktig virkemiddel for Nord-Norge, for å kompensere for lengre fyringssesong.
Det har også vært ett av de viktigste bosettingstiltakene i Finnmark.

En slik utgiftsøkning vil redusere effekten av statens økonomiske kompensasjonstiltak i tiltakssonen i stor grad. Vi har oppfordret regjeringen til å vurdere forslaget i lys av den totale effekt dette vil få for politiske målsettinger i tiltakssonen.