Vi selger ikke denne garantien mer, men viser til vilkår og opplysning om skjema for eksisterende kunder.

Dekker både strøm og nettleien. Ønsker du ikke garantien kan du når som helst avbestille denne ved å ta kontakt med oss.

Ingen regning fra oss hvis du blir syk

  • Blir du sykemeldt får du ingen strømfaktura fra oss i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er kr 5000,-
Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig
  • Blir du arbeidsledig får du ingen strømfaktura fra oss i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er kr 5000,-

Ingen regning fra oss dersom du er uførepensjonist

  • Blir du innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, dekkes strømfakturaen fra oss i inntill 6 måneder. Maksimalt beløp 5000 kroner
  • Ved Medlemmets dødsfall utbetales 5000 kroner til dødsboet.
Ingen egenandel hvis lynet slår ned
  • Ødelegges elektronisk inventar som følge av lynnedslag, overspenning eller skader på elektrisk anlegg  dekker vi egenandelen på innboforsikringen din med inntil kr 4000,-
Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

• Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2

• Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.

• Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)

• Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret, samt være medlem av folketrygden
 
Bedre dekning med nytt forsikringsselskap

Fra 1. desember 2020 overtar forsikringsselskapet Am Trust International Underwriters DAC som leverandør av forsikringstjenesten. Da oppdateres vilkårene slik at dekningen for strømforsikringen blir enda bedre.

Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe unntak ved pandemi. Dekningen utvides slik at det også gis utbetaling ved sykehusinnleggelse og død for alders- og uførepensjonister.

Ellers fungerer strømforsikringen som før og prisen forblir uendret.

 

 

 

Er du blitt syk, arbeidsledig eller opplever feil på det elektriske anlegget må du melde skaden.
Her finner du skademeldingsskjema:

Access Code: Dinskade